Rreth nesh

Qëllimi i asociacionit të arkitektëve të Kosoves është bashkimi i arkitektëve për krijimin dhe zhvillimin e ambientit kreativ në Kosovë. Në krijimin e zërit të përbashkët që do të flas në emër të shumicës për të gjitha çështjet me rëndësi për profesionin, shoqërinë dhe ambientin jetësor. Në zhvillimi dhe avancimi i profesionit të arkitektëve dhe statusit të tyre në shoqëri duke ruajtur reputacionin e profesionit , nderin dhe të drejtat e arkitektëve, njëkohësisht duke iu mundësuar dhe avancuar kushtet për ushtrimin e profesionit të arkitektit në mënyrë cilësore. Në avancimin e infrastrukturës ligjore për profesionin e arkitekturës. Në realizimin e interesave të gjëra dhe të përgjithshme shoqërore përmes profesionit të arkiktekturës. Në promovimi n e ruajtjes së vlerave të trashëgimisë së tërësive urbane, arkitektonike dhe vlerave të tjera shpirtërore e materiale të kulturës së vendit. Në etëdijesimin për mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit përmes formave të ndryshme të angazhimit dhe promovimin e urbanizmit dhe të arkitekturës së gjelbër. Në avancimin e interesave të profesionit në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.

Për më shumë info rreth nesh